AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
May 29 , 2020, Cümə - 01:42

Zahidov Bəhram Saffan oğlu

Dövlət idarəçiliyinin hüquqi təminati kafedrasi

  Zahidov Bəhram Saffan  oğlu
 Tutduğu vəzifə  Professor (AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitunun direktorunun elmi işlər üzrə müavini)
 Elmi dərəcəsi Hüquq elmləri doktoru, professor, Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
 Kitab və məqalələri
Прокурорской надзор за расс­ле­­до­­ванием хищений социалис­ти­чес­кой собственности, Sankt-Peterburq, 1984
Xocalı hadisələri – əsrin faciəsidir (həm­müəllif), Bakı, 1993
Şahidlər – şəhidlər haqqında (həm­müəl­lif), Bakı, 1996
Qısqanclıq motivi ilə qəsdən adam öldürmə əməllərini do­ğuran hal­lar və bu cinayət­lərin profilaktika məsə­­lə­­ləri, Bakı, 1997
Qısqanclıq motivi ilə qəsdən adam öl­dürmə, onun cinayət hüquqi və kriminoloji prob­lemləri, Bakı, 1998
Ulu peyğəbərimiz – əbədi liderimiz, (həm­müəllif), Bakı, 2006
Narkotizm və narko­biz­nes: tövsif məsələ­ləri, Bakı, 2005
Narkotizm və narko­biznes: profi­laktika mə­sələləri, Bakı, 2007
Narkotizm və narko­biznes: krimono­lo­giya məsələləri, Bakı, 2004
Narkotizm və narko­biznes: mübari­zə­nin aktual problemləri, Bakı, 2008
Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə, (həmmüə­llif­lərlə), Bakı, 2006
Проблемы совершенствования уголовного зако­на­да­тель­ства Азербайд­жана (теоретические аспекты) (həmmüəllif), Bakı, 2006
Актуальные проблемы борьбы с нар­ко­тизмом и наркобизнесом в Азербайджане, Bakı, 2007
Azərbaycanda narkotizmlə və narko­bizneslə mübarizə­nin aktual problemləri, Bakı, 2009
Ревность, как мотив умышленного убийства, Bakı, 2010
İntihar (kriminoloji, sosioloji, psixoloji etüdlər), Bakı, 2012
«Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında» Qanunun 28 iyun 2005-ci il tarixli Qanununun Elmi Kommentariyası
Hüquq elminin müasir problemləri
Azərbaycan dövlətçiliyinin hüquqi təminatı
H.Əliyev – Azərbaycanda hüquqi isla­hat­la­r
Milli təh­lükə­sizli­yin Konstitusiya əsasları
Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi
150-ə qədər məqaləsi çapdan çıxmışdır.

 

 Tədris-tədqiqat sahələri

 5 tədris proqramının müəllifidir.

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

 10-dan çox beynəlxalq konfranslarda iştirak etmiş və məruzələr etmişdir.

Dövlət idarəçiliyinin hüquqi təminati kafedrasi

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration