AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Sentyabr 30 , 2020, Çərşənbə axşamı - 07:38

Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov

Dillər kafedrasi

Ziyəddin Həmil oğlu Məhərrəmov

 Tutduğu vəzifə Dosent
 Elmi dərəcəsi

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə dortoru

 Kitab və məqalələri

1. XXəsr Göyçə aşıq mqhiti(1920-1950ci illər) Bakı, NPB,1997

2.  Unudulmaz sazlı-sözlü yurdumuz, Bakı,Çaşıoğlu-2001,430 s.

 3. Leksika bəhsinin tədrisində şərh və fərdi sorğu(Metodik vəsait) Metodik vəsaitAzərbaycanRespublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik ŞurasınınAzərbaycan dili və ədəbiyyatı Bölməsinin 16 iyul  2001-ci iltarixli 07 saylı.protokolu ilə təsdiq edilmişdir,Bakı 2001, 25 s.

 4. Sözün yaddaşı əbədidr, Günəş nəşriyyatı, 2003,238s.

 5.Şair Bəhmən Göyçəli, Bakı,2004,130 s.

 6.Xatirələrdə yaşayan Əli müəllim,Bakı, 2006.

 7/“İrəvanda məktəbdqarlıq vəmaarifçilik(1800-1920-ci illərdə  ədəbi-mədəni mühit), Bakı,Nurlar,2010, 320 s.

 8. İrəvan Türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi “Lək-lək” jurnalı

9.Bir bahar küləyi,Bakı, Nurlar,   200,480 s.29

 Redaktoru, rəyçisi və ön sözün müəllifi olduğu kitablar[

 1. Tərlan Göyçəli, “Göyçə aşıq məktəbi”, (elmi redaktoru Z.Məhərrəmov) Bakı-Göytürk, 1998.
 2. M.Musa “Torpağında izim qalan Göyçə”. (Tərtibçi, redaktor, ön sözün müəllifi Z.Məhərrəmov) Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2000, 252 s.
 3. Q.Bəhmənoğlu “O yerlərin yönü bəri”. (Tərtibçi, redaktor, ön söz müəllifi Z.Məhərəmov) Bakı, “Araz” nəşriyyatı , 2000
 4. “Şair Bəhmən Göyçəli” (Tərtibçi, ön sözün müəllifi, lüğət Z.Məhərrəmov), Bakı, “Təhsil” NRU, 2004, 130 s.
 5. Ə.Abdullayev “İnzibati Hüquq”, (redaktoru Z.Məhərrəmov), Bakı, “Qanun”, 2005
 6. Ə.Eyvazlı "Naxçıvan Qədim türk torpağıdır", (redaktor Z.Məhərrəmov), Bakı, “Elm” nəşriyyatı, Tİ – Mediya şirkətinin mətbəəsi, 2006
 7. A.Hacıyev, “Böyük siyasətin uğurlu davamı”, (redaktor Z.Məhərrəmov), Bakı, “Nərgiz” nəşriyyatı, 2006
 8. "İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi "Lək-lək" jurnalı". (Transliterasiyanın, ön sözün və lüğətin müəllifi Z.Məhərəmov) Bakı, "Təknur", 2008. 148 səh. tiraj 300.[3]
 9. Sərraf Şiruyə, "Seçilmiş əsərləri" V cild (Qoşmalar), (Redaktoru, ön sözün müəllifi Z.Məhərəmov). Bakı, "Nurlan", 2010, səh.272, 500 nüs.
 10. 10. İlham Pənahov, "Əbədiləşən şəxsiyyət", (Rəyçi: Z.Məhərəmov). Bakı, "Qismət", 2013, səh.240.İlham Pənahov, "10 il xalqın xidmətində" (Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 illik fəaliyyəti barədə), (Rəyçi: Z.Məhərəmov). Bakı, "Qismət", 2014, səh.400
 11.  Elmi məqalələri

  "Göyçə aşıq poeziyasında bəşəri motivlərin tərənnümü", "Filologiya məsələlərinə dair" toplu, ADPU, No 2, 1996

  1. "Göyçə aşıq şerində sənətkarlıq məsələləri", "Dil və Ədəbiyyat" jurnalı, BDU, No 4, 1996
  2. "Göyşə aşıq şerində xalq danışıq dili", Dil məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 1, 1997
  3. "Tələbələrin pedaqoji təcrübəsinin təşkili məsələləri", “Siyasət” BSİPİ 1999
  4. "“Kitabi-Dədə Qorqud” ənənələri Azərbaycan dastan sənətində", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 2, 1999
  5. "Dədə Ələsgərin ən sevimli şəyirdlərindən biri də qardaşı oğlu Aşıq Qurbandır", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 3
  6. "Dədə Ələsgərin "Dağlar" və "Dolanır" qoşmalarının yazılma tarixi barədə Aşıq Ağayarın söyləmələri", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 1, 2000.
  7. “İnsana üz tutanda”. (T.Rəsulov ilə ortaqlı), “Azərbaycan” ədəbi-bədii jurnalı, Bakı 2001, No6
  8. "Leksika bəhsinin tədrisində şərh və fərdi soruğu" (vəsait), ADPU-nun nəşri, Bakı, 2001,
  9. "Tağıyev oxuları - Azərbaycan dilinin tədrisində folklor nümunələrindən istifadə", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti “Tağıyev oxuları” Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2006, səh.483-489.

  10. "Qəbələdə regional siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri", “Respublika” qəzeti, N004(3139), Bakı, 10 yanvar, 2008.

  11. "Qəbələdə regional siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri", Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. elmi-nəzəri jurnal. 2008, N 1(21). Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, səh., 171-175.

  12. Yazıçı və zaman (Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın Materialları, Bakı-2008. Ümumxalq məhəbbətini qazanmış böyük alim, görkəmli nasir. Səh. 174-176. “Bakı Universsiteti”nin nəşriyyatı, 2008.

  13. Sabiq prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunan Dövlət İdarəçiliyinin İnformasiya Texnologiyalarının Tətbiqi mövzusunda Elmi-Praktik konfransın tezisləri. Təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin bəzi məsələləri. Bakı, 2008, s 56-60. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti janında Dövlət İdarəçilik Akedemiyası, Bakı-2008.

  14. "İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi “Lək-lək” jurnalı", “Açıq Dünya” nəşriyyatı, Bakı, 2008, 148 səh.

  15. “İrəvan ədəbi mühitində tanınan ünlü ziyalıların ictimai-siyasi və ədəbi fəaliyyəti”, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, Bakı, 2009, № 4, səh.14-23.

  16. “İrəvan xanlığı ərazisində məktəbdarlıq və maarifçilik”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar. V c. /2009, səh.,184-190.

  17. “Unutmayın siz də məni”. ANFAS. О 7 @ mail.ru Lisenziya №2358 Anfas.№ 2(7) 2009,s 8-9.

  18. "Erevanda Tiyatro Truplarının Şekillenmesi və İrevan Dövlət Azərbaycan Dram Tiyatrosunun Gerekliliğı Hakkında görüşlər" (Türk dilində, Çeviren: ÖMER KÜÇÜKMEHMETOĞLU). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ43/Temmuz 2010, səhifə 85-88. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.

  19. "Erivanda Egitim Ögretim və Kitap Yayımı Alanında Aydınların Faaliyetləri" (Çeviren: Mahire Gayıbova). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ 45/Eylül 2010/ YEDİ TLsəhifə 71-75. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.

  20. "Yaddaşlarda yaşayanda", "Qarabağa aparan yol". No 19(121) 10 dekabr 2010.

  21. "İrəvan ədəbi mühitində ədəbi prosesin problem və istiqamətləri İrəvanda teatr truppalarının formalaşması üçün göstərilən təşəbbüslər və İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının yaranma tarixi haqqında", Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2010, № 2(33), səh.84-89.

  22. “İrəvandakı “Molla Nəsrəddin”çilər”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar. 1/02, 2010, səh., 74-83

  23. “İrəvan ədəbi mühitində Məmmədvəli Qəmərlinskinin və İbadulla bəy Muğanlinskinin maarifçilik fəaliyyəti haqqında”. Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat 1(72) Bakı, 2010, səh., 194-197.

  24. “İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu”. Kültür Evreni, kış, 2010. Ankara-Türkiye.

  25. “Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığı”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universitetı və Gəncə Dövlət Universitetinin sabiq prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri I Beynəlxalq elmi konfrans, 3-8 may 2010, Bakı-Naxçıvan-Gəncə. Səh., 636-642.

  26. “XIX əsrin ikinci yarısında Tiflisdə nəşr olunan dövri mətbuatın İrəvan mədəni, ictimai-siyasi və ədəbi mühitinə təsiri”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.Elmi Axtarışlar.II/2010, № 2/ 04 səh., 20-25.

  27. “İrəvan maarifinin tarixinə bir baxış”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Azərbaycan Məktəbi” elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal, mart-aprel №2(636) 2010, səh., 81-86.

  28. “İrəvanda kitab nəşri tarixindən”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Unversiteti. Elmi əsərlər ictimai-siyasi elmlər seriyası №1, Bakı, 2010, səh., 132-140.

  29. “İrəvan quberniyası ərazisində yaranan məktəblər”. Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat № (73) Bakı, 2010, səh., 236-239.

  30. “İrəvan türklərinin mətbuat abidəsi”. “Qarapapaq” jurnalı, N 4 səhifə 29-32. Tibilisi, 2010

  31. “XIX əsrdə və XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ədəbi mühitinin İrəvan xanlığı ərazilərindəki şairləri və onların “İrəvani”lər təxəllüsünü daşıyanları haqqında”, Kültür evreni, KIÇ(Sprihg) BECHA 2010- Yil(Год) Year 2- Sayi (Число) Number 6.

  32. “İrəvan ədəbi-mədəni mühiti və Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 3(74), səhifə 135-139, Bakı, 2010.

  33. Erevanda Tiyatro Truplarının Şekillenmesi və İrevan Dövlət Azərbaycan Dram Tiyatrosunun Gerekliliğı Hakkında görüşlər (Türk dilində, Çeviren: ÖMER KÜÇÜKMEHMETOĞLU), Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ43/Temmuz 2010, səhifə 85-88. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.

  34. "Erivanda Egitim Ögretim və Kitap Yayımı Alanında Aydınların Faaliyetləri" (Çeviren: Mahire Gayıbova). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ 45/Eylül 2010/ YEDİ TLsəhifə 71-75. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.

  35. "Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığı", Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXII. Bakı 2010, səh., 100-108.

  36. İrəvanda teatr truppalarının formalaşması üçün göstərilən təşəbbüslər. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının yaranması. Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat № (75) Bakı, 2010, səh., 179-182.

  37. "Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası və represiyasının mətbuatda əksi", Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər, Bakı, iyul-avqust-sentyabr 2010, №3,səh.72-77.

  38. "İrəvan ədəbi mühitində mətbuatın problem və istiqamətləri". “Qarapapaq” aylıq elmi-kütləvi dərgi, №12(42) səhifə 47-52 , Tibilisi, 2010

  39. "Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr. Göyçə folkloru". Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu III(36) Bakı, 2010, səh., 138-143

  40. "İrəvanlı Mollanəsrəddinçilər". Dövlət idarəçiliyi:elmi-nəzəri jurnal 2011№ 1(33). s. 208-211

  41. "Cabbar Əsgərzadənin (Baxçaban) bir çox məcmuələrdə rast gəlinən imzaları", Bakı Avrasiya Universitetinin elmi nəzəri jurnalı, №3, Bakı: 2014.

  42. "Fazil İrəvani kimi tanınan Ayətullahu'l-uzma Molla Məhəmməd ibn Məhəmməd Baqir", "Filologiya məsələləri" jurnalı, №3, Bakı: 2014.

  Bədii-publisistik məqalələri

  1. “Bir məclisdə Ədaləti dinlədim”. F.Məhəmmədoğlu,"Sazın Ədalət dünyası", Bakı-1999
  2. “Əsl sənətkar unudulmaz” (T.Rəsulov ilə ortaqlı), Bayram Mehralı oğlu,“Əkbər sənətinin işığında”, Bakı, “Uğur” nəşriyyatı, 2004
  3. “O bizim Sərdarımız idi...”, Telli Pənahqızı “Sizi sevən Sərdaram”, Bakı, “Ziya-Nurlan”, 2004
  4. "Böyük siyasətin uğurlu davamı", “Respublika”qəzeti, 30.11.2006, səh.3
  5. "İtirilmiş yurd yerlərinin həsrəti", “Ekspress” qəzeti, Bakı, 3-5.02.2007
  6. “Ürəklərin əbədi sakini”, “Qarabağa aparan yol” qəzeti, Bakı, N 9,10(17,18), 07-24.05.2006.
  7. “Ədəbi İrəvan-2005”, “Ədəbiyyat qəzeti”, Bakı, 26.01.2007.
  8. “Ədəbi İrəvan-2006”, “Ədəbi İrəvan-2006” toplu, Bakı, 2007, səh.223-229.
  9. "Vətən ona oğul dedi", “Qarabağa aparan yol” qəzeti, Bakı, N 2(034), 31.01.2007.

  10. "Əli müəllim hamının sevimlisi idi", “Vedibasar”qəzeti, Bakı, No 13,14(104,105), 01.07.2007.

  11. "Müəllimlər müəllimi", “Ekspres” qəzeti, 08.06.2007.

  12. "Vətən ona oğul dedi", “Bütövlük” qəzeti, N 2, səhifə 11, 19 yanvar 2008.

  13. "Ulu Borçalıdan başlanan yol", “Respublika” qəzeti,N 063(3198),Bakı, 21 mart, 2008., səh., 7.

  14. "Ulu Borçalıdan başlanan yol", “Bütövlük”qəzeti, N 3, səhifə 12, 08 mart 2008.

  15. "Dədə Şəmşir və Kəlbəcər ədəbi mühiti", “Bütövlük” qəzeti, N 17-18 sentyabr 2008.

  16. “Sevmədim heç kəsi səndən savayı”, “Ədalət məşəli” qəzeti, N 04(04) 7 mart 2009-cu il.

  17. "Ön söz", Akif Bayram.“Sevmədim heç kəsi səndən savayı”, “Nurlar”, 2009. səh.5-12.

  18. "Nəsillərə nümunə", “Qarabağa aparan yol”. № 09(111), 27 may 2010.

  19. "Ömür kitabından səhifələr", “Xalq qəzeti”№ 216(26566), səh., 7 3 oktyabr 2010.

  20. "Ömür yolu nurlu insan", “Şuşa” qəzeti № 19(85), səhifə 6-7. 15 oktyabr 2010,

  21. "Şuşalı alimlər" (“Qarabağ ensiklopediyasından”). “Şuşa” qəzeti № 10(76), səh.3. 31 may 2010,

  22. "Xatirəsi ehtiramla yad edilən alim". “Bütövlük”qəzeti, N 23-24, dekadr 2010.

  23. "Xatirəsi daim yad edilən insan". Respublika qəzeti, № 027(4029) 05 fevral 2011, səhifə 7.

  24. "Kökə bağlılığı yaşadan söz ustadı", "Ulduz" jurnalı, №2, 2012. səh.56-58.

  25. "Kimlər keçdi bu dünyadan - Hidayət Bəylərov", "Laçın yurdu" jurnalı, №4(7), 2012. səh.45-47.

  26. "Unudulmayanlar" (professor Məhərrəm Cəfərov), "Qarabağa aparan yol", №09(177), 14 may 2013-cü il.

  27. "Ürəklərdə daim yaşayacaqdır", "Bütövlük", №04-05(187-188), mart 2013-cü il.

  28. "Ələsgər", "Ozan dünyası" jurnalı, №3(14), 2013. səh.63.

 Tədris-tədqiqat sahələri

 

 

Dilçilik, Ədəbiyyat,aşıq yaradıcılığı, Bəddi- publisistik Publisistk

 

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar

 

1.Azərbaycan Respu- blikasının Prezidenti yanında Dövlət İdar-əçilik Akademiyası

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr “Dövlət İdarəçiliyində informasiya texnologiya larının tətbiqi elmi-prktik konfransın tezisləri konfransının(8-14 may 2008) “Təhsildə inforimasiya-

kommunikasiya texnolo-giyalarının tətbiqinin bəzi məsələləri” mövzu-sunda  tezislər.

2.   Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Unversteti, NaxçıvanDövlət Universiteti və Gəncə Uniersitetinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin 87-ci ildönümünə həsr “Azərbaycanşünasçılığın

Aktual Problemləri” I Beynəlxalq elmi konfransın (3-8 may 2010) “Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti fə aşıq yaradıcılığı” mövzusunda elmi çıxış.

3.  Azərbaycan Respu- blikasının Prezidenti yanında Dövlət İdar-əçilik Akademiyası ,

“Soyqrım Həqiqətlərinin Tanıdılması”  İctimai Birliyi, Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabaö Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması İctimaiBirliyinin“Müasir dünya və azərbaycanlı-ların soyqırım həqiqətləri Elmi-Praktiki konfransı”  (Bakı şəhəri, 28 mart 2014)

4. Azərbaycan Respu- blikasının Prezidenti yanında Dövlət İdar-əçilik Akademiyası Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmu“Regionalİnki- şaf;Strateji hədəflər və Perspektivlər” mövzusu-nda Elmi-Praktik Konfrans Bakı-2014

Dillər kafedrası

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration