Dia.edu.az

  • 23.04.2022 - 00:30

24 may 2021-ci il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Günel Şahin qızı İsmayılzadə

“Aİ-NİN VƏ ABŞ-IN CƏNUBİ QAFQAZ ÜZRƏ XARİCİ
SİYASƏTİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
 ”

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT