Dia.edu.az

  • 30.04.2022 - 00:00

“31” may 2022-ci il saat 14:00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.30/1 Dissertasiya Şurasının iclasında

Rəna Arif qızı Kərimova

ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASI İQTİDARI DÖVRÜNDƏTÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİ (SİYASİ VƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL. 2002- 2014)

 

 mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT