preloader-matrix

Dia.edu.az

E L A N

28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 11:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Nazilə Bəxtiyar qızı Durmazoğlu   “QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AVROPA İTTİFAQIÖLKƏLƏRİNDƏ MİQRASİYA SİYASƏTİ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT   ABSTRACT
E L A N

E L A N

 28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 14:00 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Şəfəq Fərman qızı Mustafayeva   “FRANSANIN CƏNUBİ QAFQAZDAGEOSİYASİ MARAQLARI”  mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT   ABSTRACT  

E L M İ S E M İ N A R

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə ixtisası üzrə 21.12.2021-ci il tarixdə saat 15.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası   keçid üçün: ELMİ SEMİNAR   Konaransın identifikatoru: 675 814 9820 Giriş üçün şifrə:                   123456
E L A N

E L A N

 14 yanvar 2022-ci il tarixində saat 1400 -daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BЕD 2.30/1 Dissertasiya şurasının iclasında Kənan Hüseyn oğlu Allahverdiyev   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ETNOSİYASİ ASPEKTLƏRİ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT АВТОРЕФЕРАТ ABSTRACT  

E L A N

FD 2.30 Dissertasiya Şurası nəzdində Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə 07.12.2021-ci il tarixdə saat 14.00-da keçiriləcək Elmi seminarın iclası   keçid üçün link: https://us02web.zoom.us/j/6758149820?pwd=eVlMNmR6TW9nNkNvNUJpSzNIUmZadz09#success Konfransın identifikatoru: 675 814 9820 Giriş üçün şifrə:                   123456

E L A N

24 dekabr 2021-ci il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında İlhamə Kavı qızı Ömərova “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ RUSİYA FEDERASİYASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK KONTEKSTİNDƏ ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT

E L A N

17 dekabr 2021-ci il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30\1 Birdəfəlik Dissertasiyaşurasının iclasında Riyad Arif oğlu Rüstəmli   “MARAQ QRUPLARININ SİYASİ PROSESLƏRDƏYERİ VƏ ROLU ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT   ABSTRACT
E L A N

E L A N

 24 dekabr 2021-ci il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiyaşurasının iclasında Sevda Elbrus qızı Hüseynova   “BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRƏ ÜMUMDÜNYATİCARƏT TƏŞKİLATININ TƏSİRİ:MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.   AVTOREFERAT

E L A N

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2021-ci il dekabr ayının 20-dən 30-dək ixtisas fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir. İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak […]

E L A N

Dissertasiyanın müdafiəsi 17 dekabr 2021-ci il saat 14.00-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında  Aytəkin Əlimərdan qızı Hüseynova siyasi elmlər üzrə  elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “MİLLİ MƏDƏNİYYƏT AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINDA MÜHÜM AMİL KİMİ ”  mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq […]