loader image

Dia.edu.az

Azərbaycanin Uğurlu Inkişaf Modeli Beynəlxalq Elmi Ədəbiyyatda
Apr 01 , 2015 – 04:02

2015-ci ildə Türkiyədə nəşr olunan “Çağdaş Siyasal Sistemler” (Müasir siyasi sistemlər) kitabında Azərbaycan Respublikasının uğurlu inkişaf modelinin və onu şərtləndirən siyasi sistemin, innovativ dövlət idarəçilik prinsiplərinin təhlilinə həsr olunmuş fəsil yer alıb. Fəslin müəllifi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Elmi-təşkilat” şöbəsinin müdiri, siyasi e.f.d., dos. Rəcəb Rəhimlidir. Elmi əsərdə  ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, Çin, İran, Kanada, Hindistan kimi dövlətlərin, ümumilikdə isə 22 ölkənin siyasi sistemi analiz olunub. İctimai elmlərlə məşğul olan şəxslərin dünyanın müxtəlif ölkələrinin müasir siyasi sistemləri, idarəçilik rejimlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında məlumat alması məqsədilə hazırlanmış kitabda dövlətlərin qanunverici və icraedici orqanları və onlar arasında qarşılıqlı əlaqə, siyasi partiya sistemi və vətəndaş cəmiyyəti institutları təhlil olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının siyasi sisteminin analizinə həsr olunmuş fəsildə Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, iqtisadi potensialı, dövlətçilik tarixinin qısa xülasəsi, konstitusional sistemi, qanunverici və icraedici hakimiyyəti, seçki sistemi, siyasi partiyaları, vətəndaş cəmiyyəti institutları və onların ictimai-siyasi həyatdakı rolu, müasir siyasi idarəçilik sisteminin formalaşması, inkişafı və xarakteristikası, dövlət quruluşunun prinsipləri, hakimiyyət orqanlarının başlıca funksiyaları və fəaliyyətinin hüquqi əsasları, Konstitusiyaya əsasən vətəndaşların malik olduğu əsas hüquq və azadlıqlar geniş şəkildə nəzərdən keçirilərək təhlil edilmişdir. Burada müəllif 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra suveren, hüquqi, demokratik, dünyəvi, unitar və liberal iqtisadiyyata malik dövlət qurmaq istiqamətində atılmış addımlara toxunaraq yeni dövlət idarəçilik sisteminə uyğunlaşmaq və dövlət idarəçiliyi sisteminin keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaq üçün həyata keçirilmiş islahatların mühüm rol oynadığını qeyd etmiş, bunların sırasında 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsini xüsusilə vurğulamışdır. Hakimiyyət bölgüsü və demokratik prinsiplər, çoxpartiyalı sistem və plüralizm əsasında fəaliyyət göstərən siyasi rejimin ölkənin inkişafında əhəmiyyətini vurğulayan müəllif Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafından bəhs etmiş, iqtisadiyyatda keçid dövrünün sona çatdığını, yoxsulluq və işsizliyin azaldığını, əhalinin yaşayış səviyyəsinin və rifahının yüksəldiyini, ölkəmizin Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatında və Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynadığını bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, bu nailiyyətlərin əsasında təbii resurslardan səmərəli istifadə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, ölkəmizin uğurla həyata keçirdiyi enerji və nəqliyyat layihələri, korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasəti, bu sahədə qəbul olunmuş plan və strategiyaların müvəffəqiyyətlə icrası durur. Bunlarla yanaşı, qurulan yeni siyasi sistemdə vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsinə mütərəqqi yanaşmanın formalaşdırılması və şəffaflığın artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində açıq hökumət, idarəetmədə yeni texnologiyaların tətbiqi, elektron hökumət, Azərbaycan brendi olan ASAN xidmətin yaradılması və fəaliyyəti, dövlət qulluğunun və vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, dövlət qulluqçusu-vətəndaş əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirilərək şəffaflaşdırılması və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi, ictimai və siyasi fəaliyyətdə vətəndaşların iştirakının artırılması, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, cəmiyyətdə siyasi şüur və mədəniyyətin formalaşdırılması vurğulanmışdır.

Ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu inkişaf modelinin respublikamızdan kənarda  nəşr olunan elmi ədəbiyyatlarda təhlil olunması təqdirəlayiqdir.  Kitab humanitar və ictimai elmlərin müxtəlif sahələri üzrə tədqiqat aparan mütəxəssislər, o cümlədən  ali məktəblərin magistr və doktorantları üçün dəyərli mənbə hesab olunur.