loader image

Dia.edu.az

  • 21.05.2021 - 00:00

    2021-ci il iyunun 21-də saat 1400-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya Şurasının iclasında

 

 

E L A N

    2021-ci il iyunun 21-də saat 1400-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.30 Dissertasiya Şurasının iclasında

Məftunə Rəşid qızı Abdullayevanın

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün

“HEYDƏR ƏLİYEVİN NƏZƏRİ İRSİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ”

  mövzusunda təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcək

                                                 RƏSMİ OPPONENTLƏR:     

  1. AİDƏ YUSİFZADƏ Siyasi elmlər doktoru, professor
  2. RƏNA MİRZƏZADƏ             Fəlsəfə elmləri doktoru, professor
  3. RƏCƏB RƏHİMLİ Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Dissertasiya ilə Akademiyanın elmi kitabxanasında tanış olmaq olar.                                                                                                                                                               Dissertasiya Şurası

 

AVTOREFERAT

EVENT INFO :

  • Start Date:21.05.2021
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.05.2021
  • End Time:00:00