loader image

Dia.edu.az

  • 20.11.2023 - 00:00

21 dekabr 2023-cü il saat 14.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Fəridə Məmmədağa qızı Əlirzayeva

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNİN

İNNOVATİV İNKİŞAFININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:20.11.2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.12.2023
  • End Time:00:00