loader image

Dia.edu.az

  • 22.01.2024 - 00:00

22 fevral 2024-cü il saat 13.30-da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Şeyda İsmail qızı Çevikel

 

“POSTSOVET ÖLKƏLƏRİNİN XARİCİ SİYASƏT KURSLARININ
MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ: AZƏRBAYCAN VƏ QIRĞIZISTAN NÜMUNƏSİNDƏ”

 

mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş

dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:22.01.2024
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.03.2024
  • End Time:00:00