loader image

Dia.edu.az

ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN İSTİQAMƏTİ

Sıra №

Problemin, mövzunun, işin adı

Yerinə yetirilən

işin həcmi (çv)

İcraçıların elmi dərəcəsi, adı, soyadı, atasının adı

İcra müddəti

(il, ay)

Mövzunun və işin rəhbəri

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

 

Problem:

Azərbaycanda dövlət idarəçilik sistemində innovativ inkişaf prosesinin aktual problemləri

 

Mövzu:

Abşeron İR-da və Bakı şəhərində  innovativ texnologiya­ların inkişafı

10,0-12,0

kafedranın

professor-müəllim heyəti

2014-2016

i.ü.f.d. E.A.Abasov

 
İş 1. Abşeron İR-da və Bakı şəhərində rəqabət üstünlüklərinin gücləndirilməsi, maliy­yə və xidmət sahələrində innovativ texnologiya­ların tətbiqi

3,0-3,3

i.ü.f.d., dos.

E.A.Abasov

i.e.d.

X.M.Hüseynova

f.-r.ü.f.d., b/m

H.Ə.Cəfərova

2014-2016

“___”

Mərhələ: Abşeron İR-da və Bakı şəhərində maliyyə və xidmət sahələrində İKT-dən istifadənin nəzəri məsələləri və modelləri

1,0

i.ü.f.d., dos.

E.A.Abasov

i.e.d.

X.M.Hüseynova

f.-r.ü.f.d., b/m

H.Ə.Cəfərova

I-XII 2014

“___”

 
I rüb: Mərhələyə aid nəzəri material toplanması

yanvar-mart

II rüb: Materialın sistemləşdirilməsi və təhlili

aprel-iyun

III-IV rüb: Mərhələnin yazılması

iyul-dekabr

 

Növbəti məzuniyyət

iyul-avqust

 

 

Mərhələ: Abşeron İR-da və Bakı şəhərində istifadə olunan innovativ texnologiyaların təhlili

1,0

i.ü.f.d., dos.

E.A.Abasov

i.e.d.

X.M.Hüseynova

f.-r.ü.f.d., b/m

H.Ə.Cəfərova

I-XII 2015

“___”

 

 

I rüb: Mərhələyə aid nəzəri material toplanması

yanvar-mart

 

 

II rüb: Materialın sistemləşdirilməsi və təhlili

aprel-iyun

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

III-IV rüb: Mərhələnin yazılması

iyul-dekabr

 

 

Növbəti məzuniyyət

iyul-avqust

 

 

Mərhələ: Abşeron İR-da və Bakı şəhərində innovativ texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi və nəticələr

1,0

i.e.d.

X.M.Hüseynova

i.ü.f.d., dos.

E.A.Abasov

f.-r.ü.f.d., b/m

H.Ə.Cəfərova

I-XII 2016

“___”

 

 

I rüb: Mərhələyə aid nəzəri material toplanması

yanvar-mart

 

 

II rüb: Materialın sistemləşdirilməsi və təhlili

aprel-iyun

 

 

III-IV rüb: Mərhələnin yazılması

iyul-dekabr

 

 

Növbəti məzuniyyət

iyul-avqust

 

2.

İş 2. Abşeron İR-da və Bakı şəhərində  innovativ inkişafın İT infrastrukturu­nun vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

2,0-2,7

f.-r.ü.f.d., dos. A.İ.Mehdiəliyev

f.-r.ü.f.d., b/m

S.A.Cahangirova

S.A.Çinani

T.N.Bədəlov

2014-2016

“___”

Mərhələ: Abşeron İR-da  və Bakı şəhərində informasiya texnologiyaları sahəsin­də müasir vəziyyətin təhlili

1,0

f.-r.ü.f.d.., dos. A.İ.Mehdiəliyev

f.-r.ü.f.d., b/m

S.A.Cahangirova

S.A.Çinani

T.N.Bədəlov

I-XII 2014

“___”

I rüb: Mərhələyə aid nəzəri material toplanması

yanvar-mart

II rüb: Materialın sistemləşdirilməsi və təhlili

aprel-iyun

III-IV rüb: Mərhələnin yazılması

iyul-dekabr

Növbəti məzuniyyət

iyul-avqust

Mərhələ: Abşeron İR-da  və Bakı şəhərində innovativ inkişaf istiqamətində yaradılan İT infrastrukturunun təhlili

1,0

f.-r.ü.f.d.., dos. A.İ.Mehdiəliyev

f.-r.ü.f.d., b/m

S.A.Cahangirova

S.A.Çinani

T.N.Bədəlov

I-XII 2015

“___”

I rüb: Mərhələyə aid nəzəri material toplanması

yanvar-mart

1

2

3

4

5

6

7

II rüb: Materialın sistemləşdirilməsi və təhlili

aprel-iyun

III-IV rüb: Mərhələnin yazılması

iyul-dekabr

Növbəti məzuniyyət

iyul-avqust

Mərhələ: Abşeron İR-da və Bakı şəhərində İT infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

1,0

f.-r.ü.f.d.., dos. A.İ.Mehdiəliyev

f.-r.ü.f.d., b/m

S.A.Cahangirova

S.A.Çinani

T.N.Bədəlov

I-XII 2016

“___”

I rüb: Mərhələyə aid nəzəri material toplanması

yanvar-mart

II rüb: Materialın sistemləşdirilməsi və təhlili

aprel-iyun

III-IV rüb: Mərhələnin yazılması

iyul-dekabr

Növbəti məzuniyyət

iyul-avqust

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 BAKI – 2017

2020-Cİ İLƏDƏK AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ İNKİŞAF STRATEGİYASININ ƏSAS HƏDƏFLƏRİ VƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ

 BAKI – 2017

İllik hesabatın  təqdim olunması          25 dekabr 2014-2016-cı il
1.  Monoqrafiya, kitabça və məqalə çap etdirmək ……………………………………………………………… 8

  1. Elmi-praktiki konfransda, müşavirədə və başqa ictimai tədbirlərdə iştirak etmək…………. 3
  2. Radio, televiziya ilə çıxış ………………………………………………………………………………………………. 3
  3. Azərbaycan rayonlarına nəzərdə tutulan ezamiyyətlərin sayı…………………………………………. –