loader image

Dia.edu.az

Dövlət İdarəçiliyində İnformasiya Texnologiyaları Kafedrası

Abasov Elçin Arif oğlu
 Tutduğu vəzifə  Dosent
 Elmi dərəcəsi  İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 Kitab və məqalələri 40 elmi məqalənin və 5 kitabın müəllifidir, onlardan:

1.П.Курбанов. «Эконометрическое моделирование валютного курса». AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi toplusu № 1, 2013-cü il.

2.О.Мухтарова. «Применение теории игр в определении валютных курсов». Qərb Universitetinin elmi məqalələri № 2, 2013-cü il.

3.“Qeyri-müəyyənlik şəraitində bank risklərinin riyazi modelləşdirilməsi”. Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “İdarəetmə qərarlarının qəbulunda informasiya sistemlərinin rolu” mövzusunda Respublika elmi praktik konfransı, 30.04.2014-cü il

4.“Gender rollarının etnik xüsusiyyətləri”.“Qloballaşan dünya və Azərbaycan” Respublika elmi praktik konfransı, 02.05.2014-cü il.

5.Курбанов П. Экологическая статистика: природа тоже любит счет. “БИО сфера” международный журнал,2016

6.Абасов Э.,Курбанов П. “Банковский маркетинг и банковский менеджмент”,учебник , Баку-2011

7. Абасов Э.,Мухтарова О. “Высшая математика” Учебное пособие,Баку-2013

8.Abasov E.,Hüseynova X. Əməliyyat və istehsal menecmenti.(dərslik),Bakı,2015

9.Abasov E,Qurbanov P. Statistika, Bakı,2016,(dərs vəsaiti)

10.Абасов Э.А, Мухтарова О.В., Лекции по финансовой математике,Баку 2015

 Tədris-tədqiqat sahələri 1.Riyazi iqtisadiyyatın modelləşdirilməsi

2.Ekonometriya

3.E-idarəetmə

 İştirak etdiyi yerli və beynəlxalq konfranslar 1.2013, Научная конференция посвященная столетию научной деятельности лауреата Нобелевской премии В.Канторовича, 20-22 ноября, СПбФЭУ, С.-Петербург.

2.2014, Gender rollarının etnik xüsusiyyətləri. “Qloballaşan dünya və Azərbaycan” Respublika elmi praktik konfrans, 02 may, Bakı.

3.2014, Qeyri-müəyyənlik şəraitində bank risklərinin riyazi modelləşdirilməsi. “İdarəetmə qərarlarının qəbulunda informasiya sistemlərinin rolu” mövzusunda Respublika Elmi-praktik konfransı, 30 aprel, Bakı.