loader image

Dia.edu.az

NƏŞRLƏR / KİTABLAR VƏ KONFRANS MATERİALLARI

Prof. Hüseynova X.M. Regional inkişaf proqramları: nəzəri və praktik məsələlər. Bakı. “Ozan” nəşriyyatı – 2010, 224 səh.
Konfrans materialları -Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Regional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar” mövzusunda Respublika Elmi-Praktik konfransın materialları, Bakı “Elm və təhsil” nəşruyyatı 2015, 311 səh;
Prof. Hüseynova X.M., Prof. Quliyev M.Y. Qlobal rəqabətqabililiyyətlilik. Dərs vəsaiti. 129 səh. Bakı, 2016.
Prof. Hüseynova X.M., Dos. Abasov E.A., Dos. Qurbanov P.A. Стратегический анализ и финансовая диагностика экономической деятельности предприятия. Учебное пособие. Bakı. 2017, 140 səh.
Dos. Süleymanova G.M. Regionların və şəhərlərin inkişaf strategiyası. Dərs vəsaiti. Bakı. “Avropa” nəşriyatı, 2018, 224 səh.
Konfrans materialları – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “Azərbaycanda regional inkişafın idarəolunmasında müasir istiqamətlər” mövzusunda Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları. Bakı “Aspoliqraf” 2019, 480 səh.
DİA-nın Teams Platformasında Webinar formatında“Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri: Məqsədlər, Vasitələr və İqtisadi İnkişafın İnklüzivliyi”mövzusunda Virtual Rsespublika Elmi Praktik Konfransı, 8 dekabr 2020;
Prof. Hüseynova X.M., “Belt and Road Initiative (BRI): Chins Global Business Footprint” Chapter 9: /Belt and Road initiative and the Central Corridor: Logistics bridge between China, the Caspian, and Europe/Book. Published by the Centre for Business@Economic Research 79 College Road Harrow, Middlesex HA 2, 9 PG, UK. The publication month @ year: June 2021 www.amazon.com
DİA-nın saytında elektron Konfrans Materialları – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının saytında yerləşdirilmişdir 3 iyun 2021-ci il tarixində “Post Pandemiya iqtisadiyyatı: reallıqlar və proqnozlar” mövzusunda Virtual Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçirilmişdir.;
Prof. Quliyev M.Y. Qlobalaşşma prosesi, iqtisadi transformasiya və dəyişikliklərin idarə olunması. Dərs vəsaiti. Bakı. “Maarif” nəşriyyatı, 2021.
Prof. Həbibova Z.Z., prof. Hüseynova X.M., prof. Quliyev M.Y., dos. Həsənov M.İ., dos. Suleymanova G.M, dos.m Qurbanova S.Ş, dos. Abasov E, dos. Əliyeva R., dos. Zeynalova E.Ş, dos..Qurbanova T.H. , b\m Nuriyeva N.Ə., b\m Kərimova M.L. (dos. Qafarov İ.İ.) Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müsair problemlər “Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müasir problemləri”. Dərs vəsaiti. Bakı 2022.
DİA-nın saytında elektron Konfrans Materialları – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının saytında yerləşdirilmişdir 27 may 2022-ci il tarixində “İdarəetmədə yeni trendlər və paradiqmalar” mövzusunda hibrid Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçirilmişdir;


DİA-nın saytında elektron Konfrans Materialları – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının saytında yerləşdirilmişdir 7 iyun 2023-cü il tarixində “İdarəetmə və İqtisadiyyatda yeni istiqamətlər və trendlər” mövzusunda hibrid Respublika Elmi-Praktik Konfransı keçirilmişdir.