loader image

Dia.edu.az

TƏDRİS PROQRAMI

 

 

Sıra №

Fənlərin adı

1 Azərbaycan tarixi  
2. Xarici dil-1  
3. Xarici dili-2  
4. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti  
5. İdarəçilik mədəniyyəti  
6. Politologiya  
7. Multikulturalizmə giriş  
8. Fəlsəfə  
9. Ali riyaziyyat  
10 İnformatika  
11. Davamli inkişafın əsasları  
12 Davamlı inkişaf siyasətinin qeyri-dövlət aktorları  
13 İnsan inkişafının əsasları  
14 Davamlı inkişafın idarə edilməsi  
15 İqtisadi inkişafda dövlət siyasəti  
16 Davamlı inkişafın hüquqi tənzimləməsi  

 

17 Davamlı inkişafın beynalxalq təminatı
18 Azərbaycan Respublikasında davamlı inkişafın idarə edilməsi
19 Müqaisəli siyasi təhlil
20 Enerji təhlükəsizliyi və davamlı inkişaf
21 Əhalı artımı və urbanizasiya
22 Davamlı inkişafın idarə edilməsində innovativ texnologiyalar
23 Ərazi idarə edilməsi
24 Ərzaq təhlükəsizliyi və davamlı inkişaf
25 Təbii ehtiyatların  idarə edilməsi
26 İnsan resurslarının idarə edilməsi
27 Geosiyasət və davamlı inkişaf
28 Risklərin idarə edilməsində dövlət siyasəti
29 Davamlı inkişafda sosial siyasət
30 Ətraf  mühitin idarə edilməsi
31 Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkminləşdirilməsi
32 İdarə etmədə sosial məhsuliyyət
33 Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti
34 Maliyyə resursların idarə edilməsi
35 Ekoloji sivilizasiyanın konsepsiyası
36 Yaşıl və göy iqtisadiyyatın planlaşdırılması və idarə edilməsi
38 Mülki müdafiə
39 İdarəetmə nəzəriyyəsi

40
Statistika
41  Ekolojı menecment
42 Sosial -iqtisadi proseslərin modelləşməsi və təhlili
43 Makro və mikro iqtisadiyyatın əsasları
44 Ekonometrika
45 İnkluziv inkişafın planlaşdırılması və idarə edilməsi
46 Dövlət qulluğu
47 Davamlı inkişafda risklərin idarəedilməsi
48 e-Hökümət
49 Davamlı inkişafın müasir problemləri
50 Təbii və sosial mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi və auditi
51 Inklüziv inkişafın müqaisəli təhlili
52 Davamlı inkişafın idarə edilməsində tədqiqat üsulları
53 Davamlı inkişafda sosial siyasətin monitorinqi və  idarə edilməsi
54 Insan inkişafında uşaq və gənclər siyasəti
55 İnsan inkişafinda gender siyasəti
56 Demoqrafik siyasət və onun davamlı inkişafa təsiri
57 Davamlı inkişafda enerji səmərəliyinin  planlaşdırılması və idarə edilməsi
58 Davamlı inkişafının indikatorları