loader image

Dia.edu.az

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Ümumi iqtisadiyyat
 2. İqtisadi nəzəriyyə
 3. Mikroiqtisadiyyat
 4. Makroiqtisadiyyat
 5. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 6. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 7. Dünya iqtisadiyyatı
 8. Azərbaycan iqtisadiyyatı (Milli iqtisadiyyat)
 9. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 10. Mühasibat uçotu
 11. İqtisadi təhlil və audit
 12. Maliyyə
 13. Bank işi
 14. Vergi sistemi
 15. Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı
 16. Dövlət və bələdiyyə maliyyəsi
 17. Sığorta və risklərin idarə edilməsi
 18. Mülki müdafiə
 19. Dövlət sektorunun iqtisadiyyatı
 20. Yaşıl iqtisadiyyat
 21. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
 22. Sosial sferanın iqtisadiyyatı
 23. Qiymət və qiymətqoyma

Magistraturapilləsində:

 1. İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
 2. İqtisad elminin müasir problemləri
 3. Dövlətin enerji siyasəti
 4. Valyuta və əmək bazarının tənzimlənməsi
 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi
 6. Dövlət siyasətinin iqtisadi təhlili və audit
 7. Regional və beynəlxalq biznesin tənzimlənməsi
 8. Qeyri- neft sektorunun dövlət tənzimlənməsi
 9. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması
 10. Xarici və daxili borcun tənzimlənməsi
 11. Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi
 12. Aqrar sahədə idxal və ixracın tənzimlənməsi
 13. Əmək bazarının tənzimlənməsi
 14. Büdcənin idarə olunması, tənzimlənməsi və proqnozlaşdırılması
 15. İqtisadi təhlükəsizlik
 16. Ətraf- mühitə iqtisadiyyatın təsiri
 17. Təbiətdən istifadə və ekoloji tarazlıq, proqnozlaşdırma
 18. Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi
 19. Aqrar sahənin maliyyələşdirilməsi
 20. Aqrar sahədə intensiv texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi əhəmiyyəti
 21. Fermer təsərrüfatlarının fəaliyyətində “Aqrolizinq” ASC əhəmiyyəti
 22. Müəssisənin iqtisadiyyatı.