Dia.edu.az

  • 27.12.2021 - 01:00

 28 yanvar 2022-ci il tarixində saat 14:00 -da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında

Şəfəq Fərman qızı Mustafayeva

 

“FRANSANIN CƏNUBİ QAFQAZDA
GEOSİYASİ MARAQLARI

 mövzusunda Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

 

ABSTRACT