loader image

Dia.edu.az

  • 28.09.2022 - 00:00

04 noyabr 2022-ci il saat 11.00-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED.2.30 Birdəfəlik Dissertasiya şurasının iclasında

Günel Qurbanəli qızı Məlikli

 “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ İNKİŞAF
SİSTEMİ İLHAM ƏLİYEVİN SİYASİ STRATEGİYASI
KONTEKSTİNDƏ”

 mövzusunda Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi  almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcək.

 

AVTOREFERAT

ABSTRACT

EVENT INFO :

  • Start Date:28.09.2022
  • Start Time:00:00
  • End Date:31.01.2023
  • End Time:00:00