loader image

Dia.edu.az

20

Nov

2023

DİSSERTASİYA SURASI

21 dekabr 2023-cü il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Fəridə Məmmədağa qızı Əlirzayeva   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNİN İNNOVATİV İNKİŞAFININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 00:0000:00(December 31, 2023)

23

Nov

2023

Fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmək üçün lazım olan sənədlər

E L A N Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya KomissiyasıRəyasət Heyətinin 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə təsdiqedilmiş “Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”nın tələblərinə uyğunolaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 2023-cü il dekabr…

  • 00:0000:00(December 31, 2023)

13

Nov

2023

DİSSERTASİYA ŞURASI

14 dekabr 2023-cü il saat 13.30-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Yeganə Ürfan qızı Baxşıyeva   “CƏNUBİ QAFQAZDA SU EHTİYATLARININ TƏHLÜKƏSİZLİYİ: İNSAN HÜQUQLARI VƏ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR KONTEKSTİNDƏ”    mövzusunda…

  • 00:0000:00(December 31, 2023)

13

Nov

2023

DİSSERTASİYA ŞURASI

14 dekabr 2023-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Şəbnəm Şahvələd qızı Həsənova   AVROPANIN ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ “CƏNUB QAZ DƏHLİZİ”     mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə…

  • 00:0000:00(December 31, 2023)

28

Oct

2023

DİSSERTASİYA ŞURASI

29 noyabr 2023-cü il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Vasif Sultan oğlu İsmayılov   “MÜASİR AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTİDARƏÇİLİYİNDƏ MODERNLƏŞMƏNİN BAŞLICAİSTİQAMƏTLƏRİ ”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru…

  • 00:0000:00(December 06, 2023)

27

Oct

2023

DİSSERTASİYA ŞURASI

29 noyabr 2023-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Vüsal Hüsnü oğlu Quliyev   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ORQANLARI VƏ ÖZƏL SEKTORUN TƏRƏFDAŞLIĞI: MÜASİR İNKİŞAF MODELLƏRİ ”  …

  • 00:0000:00(December 10, 2023)

10

Oct

2023

DİSERTASSİYA ŞURASI

05 noyabr 2023-cü il saat 14.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Surxay Fizuli oğlu Hacıyev   “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ İSRAİL DÖVLƏTİ ARASINDA HUMANİTAR MÜNASİBƏTLƏR”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə…

  • 00:0000:00(November 10, 2023)

11

Oct

2023

DİSSERTASİYA ŞURASI

06 noyabr 2023-cü il saat 11.00-daAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD.2.30 Dissertasiya şurasının iclasında Rüstəm Gündüz oğlu Məmmədov   “BÖYÜK İPƏK YOLU VƏ AZƏRBAYCANIN MÜASİR GEOSİYASƏTİ”    mövzusunda Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə…

  • 00:0000:00(November 09, 2023)