preloader-matrix

Dia.edu.az

NƏŞRLƏR

 

Sıra 

№-si

Müəllif Kitabın adı Nəşr 

ili

Üz qabığı
1. Bədəlov Ə.,

Azadov E.,

Mehdiəliyev A.

“Теория игр” учебное пособие  

1995

 

2. Ə.Bədəlov “Əməliyyatların Tədqiqi” metodiki vəsait 1997

 

3. Hüseynova X.M. “Statistika kursunun qiymət indeksi”  mövzüsu üzrə metodik vəsait 2003
4. “Информационные системы в управлении”  программа для подготовки магистров 2006
5. Mehdiəliyev

Ağamehdi

“Microsoft Exsel statistik funksiyalar” 2013
 6.  

K.Ə.Cəlilov, V.Y.Məstəliyev,

 

S.Z.Əhmədov 

 

İnteqral tənliklər 2013
7. Abasov E.,

Hüseynova X.,

Qurbanov P.

“Операционный и производственный менеджмент” 2014

 

8. Bədəlov Ə. “İdarəetmədə mədelləşdirmə kursunun mühazirə mətnləri” 2015
9. Abbasov T.A.,

Elyaşina A.A.,

Nəcəfov X.İ.

“Avtomatlaşdırılmış bank informasiya sistemləri” 2017
10.  E.Abasov,

O.Muxtarova

“Сборник лекций по финансовой математике” 2017
11. A.Mehdiəliyev,

Ə.Həsənov

“Elekron hökumətin konseptual əsasları”  2017
12. S.A.Çinani “Ali riyaziyyat” dərs vəsaiti 2017
13. E.Abasov,

Ş.Mustafaeva

“İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası” 2017
14. Ş.Həsənli,

A.Əliyev

“JAVA yeni başlayanlar üçün” 2017
15. Elmi redaktor 

E.Abasov

“Mühazirələr toplusu”  2017
16. Abasov E.,

Hüseynova X.,

Qurbanov P.

“Статистический анализ и финансовая диагностика экономической деятельности предприятия” 2017
17.   E.Abasov,

O.Muxtarova

Учебно-методическое пособие по Высшей математике 2017
 18.  Ровшан Гумбаталиев

Рагима Джалилова

Лабораторный практикум по предмету “Информатика и ИКТ”  2018  
 19, Кязим-заде А.К.

Алиев С.Ф. 

Основы компьютерной техники  2018   
 20.  A.İ.Qurbanov,

R.A.Abdullayeva,

A.Ə.Əliyev

 

İnformatikanın əsasları  2018  
 21.  Kazım-Zadə A.K.

Əliyeva S.F.

 Kompüter texnikasının əsasları  2018  
 22.        N.H.Qurbanova

       D.A.Talıbova

                                                                          İnformatikanın əsasları  2018  
 23.      Rövşən.Z.Hümbətəliyev

Rəhimə Q. Cəlilova

                                   “İnformatika və İKT” kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair praktikum  2018  
24.     Qərbi Kaspi Universiteti          Ali riyaziyyat kursu – SIRALAR

Курс высшей математики – РЯДЫ

 2018        
25.   A.İ.Qurbanov, R.A.Abdullayeva

A.Ə.Əliyev

            İnformatikanın əsasları          
26.       Y.M.Əliyeva,

A.M.Əliyev

         Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi (dərs vəsaiti)          
 27.     Rəna Hacıyeva,

Binnət Xəlilov

                 Coğrafi informasiya sistemləri  2017    
28.     Z.Ə.Qasımov,

R.C.Hacıyeva

                    Rabitə kanallarında və şəbəkədə siqnalların emalı  2017    
 29.     E.Q.Həsənov                      Ümumi Fizika – kursu üzrə mühazirələr toplusu  (dərs vəsaiti)  2019